Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de gemeenteraad,

Afgelopen voorjaar hebben we samen met u de kadernota opgesteld, met daarin de belangrijkste plannen vanaf 2018. We hebben ze uitgewerkt in de programmabegroting, die we u hierbij aanbieden.

Net als in de kadernota houden we in de begroting vast aan vijf hoofdthema’s: het stadscentrum, zorg & welzijn, voorzieningen in wijken en dorpen, duurzaamheid & buitengebied en tot slot de stimulering van de economie en de werkgelegenheid. Binnen deze thema’s lagen en liggen nog steeds de nodige uitdagingen. Op veel terreinen hebben we flinke vooruitgang geboekt. Daarnaast trekt ook de economie weer aan. Oss heeft een relatief lage werkloosheid. We zien het aantal mensen met een uitkering dalen. Maar we moeten ook nog steeds rekening houden met enkele onzekerheden, onder meer in het sociaal domein. De gevolgen van de grote transities binnen het sociaal domein zijn na 3 jaar nog niet helemaal uitgekristalliseerd.

Ontwikkeling van het stadscentrum
De ontwikkelingen in het Osse centrum staan volop in de belangstelling; in de politiek, maar ook in de rest van de gemeente. Tijdens de presentatie van de schetsen van de locatie V&D en De Wal en de uitvoeringsafspraken zagen we dat veel mensen zich bij het centrum betrokken voelen. Ook u heeft als gemeenteraad aangegeven het proces positief kritisch te willen volgen. Dat is goed, het moet een centrum voor veel Ossenaren worden.

Omslag in zorg en welzijn

We moesten een keus maken: voeren we onze taken rond zorg en welzijn uit met het geld dat we van het Rijk krijgen? Of is er toch meer nodig? We willen dat zoveel mogelijk inwoners zelf het heft in handen kunnen nemen. Maar we willen ook een goed vangnet bieden aan iedereen die dat niet zelf kan. Samen met onze partners ontwikkelen we de zogenoemde complexe zorg: de zorg voor mensen die meerdere vormen van hulp nodig hebben. We investeren in woonvormen voor inwoners die psychische hulp nodig hebben. Onze jeugd blijft op de agenda staan. Jeugdpreventie, goed onderwijs en een baan zijn belangrijk om hen een goede start te geven. Als we rond de jeugdzorg de risico’s willen verminderen, dan is het geld uit Den Haag niet voldoende. We hebben besloten om er extra geld voor uit te trekken.

Voorzieningen in wijken en dorpen
Niet alleen goede zorg, maar ook andere voorzieningen dichtbij zijn nodig om mensen het heft in eigen hand te kunnen laten nemen. Sportvelden, gemeenschapshuizen en andere ontmoetingsplekken zorgen dat onze inwoners mee blijven doen – dat ze letterlijk in beweging blijven. Daarom werken we met hen aan voorzieningenkaarten. Hierdoor komen soms forse dilemma’s op tafel. Zijn de ontmoetingsplekken wel voldoende toegerust voor hun taken en mogelijkheden in de toekomst? Zijn voorzieningen in sommige wijken en kernen op termijn nog wel houdbaar? En gaan we vol voor zelfwerkzaamheid of accepteren we dat de oplossing vaak als vanzelfsprekend van de gemeente moet komen?

Duurzaamheid en aandacht voor ons buitengebied
Oss wil voorop lopen bij duurzaamheid. De opgaven rond energie, een klimaatbestendig Oss, een duurzame, zogenoemde 'circulaire' economie en transitie van het buitengebied vragen om grote veranderingen. We hebben de afgelopen maanden flinke stappen gezet, bijvoorbeeld rond windenergie en de Routekaart Groen, Blauw en Natuur. We doen dat met een realistische blik: niet alles kan nu. We zijn afhankelijk van anderen, we weten niet welke ontwikkelingen nog allemaal op ons afkomen. Juist daarom zijn we nu veel voorbereidend werk aan het doen. Zo zorgen we ervoor dat we de komende jaren nog meer ‘massa’ kunnen maken, oftewel nog grotere stappen kunnen zetten.

Stimulering economie en werkgelegenheid

We investeren in de economische infrastructuur. Dat wil zeggen in wegen, haven, bedrijventerreinen, maar ook ons netwerk in binnen- en buitenland. Daardoor worden we nog aantrekkelijker voor bedrijven die werkgelegenheid bieden. Tegelijkertijd moeten we omgaan met de zogenoemde omgevingseffecten van bedrijven die soms maatschappelijke onrust veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan windmolens of een grootschalige mestfabriek. Maar ook aan het goederenspoor. We zoeken steeds naar een goede balans tussen economische ontwikkeling en acceptabele omgevingseffecten.
Voor onze ambities rond duurzaamheid én voor de economie is innovatie een absolute voorwaarde. Hoger opgeleiden spelen daarin een sleutelrol. Zij ontwikkelen nieuwe technologie, nieuwe manieren van werken en een frisse blik op hardnekkige problemen. In onze marketing en promotie richten we ons vooral op het aantrekken van hoger opgeleiden naar Oss als woongemeente. Belangrijk gereedschap is niet een grootschalige campagne, maar het stimuleren van ambassadeurschap door Osse trendsetters, bedrijven en anderen.

Naast onze ambities uit de hoofdthema’s versterken we de gemeentelijke organisatie. Dat is nodig om voorbereid te zijn voor de toekomst. Voorbeelden hiervan: we investeren in E-dienstverlening, de ICT-samenwerking met omliggende gemeenten en de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

In deze begroting hebben we onze ambities financieel uitgewerkt. De lastendruk is relatief laag in Oss. Dat wil zeggen: de belastingen voor Osse burgers en bedrijven zijn lager dan in de meeste andere gemeenten.

We hebben in de afgelopen raadsperiode samen met u gebouwd aan de toekomst van Oss. Met deze begroting willen we zorgen voor een warme overdracht aan een volgend bestuur. Financieel is Oss op orde. De vooruitzichten zijn positief. Maar we zien nog uitdagingen, in de zorg, maar ook in onze openbare ruimte en onze economie. Het Rijk geeft de gemeenten meer taken dan geld. Daar zijn dus ook voor Oss in de toekomst waarschijnlijk nog grote investeringen nodig. Of duidelijke keuzes over wat we níét (meer) doen. Het is aan de nieuwe gemeenteraad en het college samen om hier vanaf 2018 richting aan te geven.

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris, De burgemeester,

drs. M.J.H. van Schaijk drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans