Leeswijzer

Leeswijzer

De programmabegroting bestaat uit diverse onderdelen. In deze leeswijzer geven we bij alle onderdelen een korte uitleg.

Aanbiedingsbrief

In de aanbiedingsbrief geeft het college van burgemeester en wethouders de hoofdlijnen van deze programmabegroting weer.

Financiële positie

In dit hoofdstuk hebben we de financiële gegevens uit de afzonderlijke programma’s gebundeld. Zo maken we in één oogopslag inzichtelijk hoe we er financieel voor staan. Vervolgens geven we daar een korte toelichting op. Verder staan we stil bij het structurele begrotingssaldo en geven we aan welke financiële uitgangspunten zijn gehanteerd bij het opstellen van de begroting.

Financiën programma’s in één oogopslag

In dit onderdeel laten we in een figuur zien hoe onze uitgaven over de programma’s verdeeld zijn.

Programma’s

Per programma beschrijven we de doelstellingen en wat we gaan doen om deze te realiseren (onderdelen 1 en 2). Vervolgens geven we aan met welke verbonden partijen we samenwerken om de doelstellingen te realiseren (onderdeel 3), op welke indicatoren we sturen (onderdeel 4) en wat de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl zijn (onderdeel 5). Daarna geven we een toelichting op het nieuw beleid, de 3O-ontwikkelingen en de uitkomsten van de septembercirculaire (onderdelen 6, 7 en 8). Tenslotte geven we een overzicht van de financiën van het programma (onderdelen 9 en 11) en de subsidies in het programma (onderdeel 10).

Na het vaststellen van de begroting verwerken we alle financiële ontwikkelingen binnen de programma’s in de administratie. Daarmee actualiseren we de budgetten.

Nieuw beleid

Bij dit onderdeel geven we een financiële vertaling en concretisering van de ambities uit de kadernota 2018-2021.

3O-ontwikkelingen

3O-ontwikkelingen zijn financiële afwijkingen op bestaande activiteiten. Bij de uitvoering van een activiteit kan in de loop van het jaar blijken dat meer geld nodig is om deze volledig uit te kunnen voeren. Aan de andere kant komt het ook voor dat we activiteiten voor minder geld kunnen uitvoeren dan we oorspronkelijk dachten. De financiële afwijkingen kunnen dus zowel meevallers als tegenvallers zijn. Deze brengen we 2 keer per jaar in beeld: bij de eerste financiële tussenrapportage en bij de programmabegroting.

De afwijkingen moeten aan 3 criteria voldoen om tot een bijstelling van het budget te kunnen leiden: afwijkingen moeten onuitstelbaar, onvoorzienbaar en onvermijdbaar zijn.

Budgettair neutrale wijzigingen (wijzigingen die niet inhoudelijk van aard zijn en per saldo geen geld kosten) noemen we in de programma’s alleen. In bijlage 3 hebben we een totaaloverzicht met toelichting opgenomen.

Septembercirculaire

Per programma geven we een overzicht van de uitkomsten van de septembercirculaire van het gemeentefonds. In bijlage 4 staat een totaaloverzicht.

Paragrafen

De opgenomen paragrafen zijn op grond van wetgeving een verplicht onderdeel van de begroting. Het gaat bij de paragrafen telkens om onderwerpen met een groot financieel belang. Door deze op een centrale plek in de begroting op te nemen zorgen we voor een goede informatievoorziening over deze onderwerpen en is de informatie inzichtelijk.

Daarnaast hebben we ervoor gekozen een paragraaf over het Integraal Voorzieningenbeleid toe te voegen. Hierin lichten we de uitgangspunten, actuele ontwikkelingen, visie en aanpak toe.

Verder hebben we een paragraaf investeringsplan toegevoegd met overzichten van de lopende investeringen en geplande investeringen.

Bijlage 1. Voortgangsrapportage Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) openbare ruimte

We voeren elk jaar een groot aantal projecten uit in het kader van het Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) voor de openbare ruimte. Het gaat dan om werkzaamheden aan bijvoorbeeld wegen, fietspaden, riolering en openbaar groen. In de voortgangsrapportage geven we inzicht in de stand van zaken van deze werkzaamheden.

Bijlage 2. Overzicht incidentele baten en lasten

In deze bijlage staat een overzicht van de incidentele baten en lasten. Incidenteel houdt in dat het gaat om baten en lasten die een tijdelijk karakter hebben. Deze zitten slechts één of enkele jaren in de begroting.

Dit overzicht geeft niet alleen inzicht in de incidentele baten en lasten, maar is ook een hulpmiddel bij het beoordelen van het structurele begrotingssaldo. De baten en lasten die niet incidenteel zijn, zijn immers structureel van aard. Het structurele begrotingssaldo geeft aan of de structurele lasten met structurele baten worden afgedekt. Als dat zo is, dan is de begroting structureel in evenwicht. In deze bijlage voeren we deze toets uit. Ook in het hoofdstuk van de financiële positie presenteren we de samenvatting hiervan.

Bijlage 3. Budgettair neutrale wijzigingen

In meerdere programma’s staan in de tabel bij onderdeel 9 budgettair neutrale wijzigingen. Dit zijn wijzigingen die niet inhoudelijk van aard zijn en per saldo geen geld kosten. Soms gaat het over wijzigingen binnen één programma, in andere gevallen zijn de wijzigingen programma-overstijgend. Volgens de voorschriften van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) moeten we deze wijzigingen zichtbaar maken en rapporteren.

Om dat op een overzichtelijke manier te doen hanteren we hiervoor de volgende werkwijze:

In de programma’s waarbij budgettair neutrale wijzigingen voorkomen hebben we in de tabel bij onderdeel 9 steeds één totaalregel opgenomen. In deze bijlage staat een totaaloverzicht, waarbij we wijzigingen boven de € 50.000 toelichten.

Bijlage 4. Uitkomsten septembercirculaire 2017

In deze bijlage hebben we een uitgebreide toelichting op de uitkomsten van de septembercirculaire opgenomen. De afzonderlijke effecten staan ook bij de desbetreffende programma’s.

Bijlage 5. Financieel overzicht totale begroting

In de programma’s hebben we de cijfers van het totale programma op hoofdlijnen weergegeven. Meer gedetailleerde cijfers hebben we in deze bijlage opgenomen.

Bijlage 6. Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

Als aanvulling op bijlage 5 hebben we in deze bijlage de cijfers in de begroting naar taakvelden vertaald. Dit is een nieuw en verplicht overzicht voor alle gemeenten als onderdeel van de nieuwe voorschriften voor de begrotingen van gemeenten (BBV).

Bijlage 7. Totaaloverzicht subsidies

In deze bijlage geven we een totaaloverzicht van alle subsidies die we verstrekken.