1. Voortgangsrapportage Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) openbare ruimte

Bijlage 1. Voortgangsrapportage Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) openbare ruimte

Inleiding

De uitvoering van projecten, zeker van complexe projecten, is en blijft een dynamisch proces. Door het constant blijven volgen van de projecten tijdens de voorbereiding en uitvoering krijgen we een goed inzicht in het uiteindelijke resultaat, de kosten en de inzet van subsidies.

In deze voortgangsrapportage geven we de financiële situatie en de voortgang van de IUP-projecten per eind juni 2017 op hoofdlijnen weer. Daarbij hebben we ook een doorkijk gemaakt naar de totale looptijd van de projecten.

1. Technische voortgang van de projecten (alle IUP-projecten)

In het volgende overzicht geven we aan welke technische mutaties de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Daarbij wordt gekeken of eventuele afwijkingen gevolgen hebben voor de planning van de uitvoering.

Status

Aantal

Startmoment uitvoering loopt volgens planning

116

Startmoment uitvoering wijzigt mogelijk

0

Startmoment uitvoering is bijgesteld

0

Nieuw project

3

Vervallen project

1

Totaal

133

De volgende nieuwe projecten zijn toegevoegd aan het uitvoeringsprogramma:

Project

Toelichting

Vorstengrafdonk carpool

Voor de aanleg van een carpoolplaats nabij Vorstengrafdonk is uit het mobiliteitsfonds een bijdrage beschikbaar gesteld.

Gewandeweg asfaltonderhoud

Uit recente inspecties is naar voren gekomen dat de Gewandeweg dringend toe is aan asfaltonderhoud. Met name het deel vanaf de Huizenbeemdweg tot aan de brug over de Hertogswetering is er slecht aan toe.

Geffen speeltuin de Elshof

Uit de Reserve speeltuinen Maasdonk wordt een bedrag beschikbaar gesteld voor de herinrichting van speeltuin de Elshof in Geffen.

Het volgende project is vervallen:

Project

Toelichting

Looproute langs sheddaken

Bij de Programmabegroting 2017-2020 is extra geld vrij gekomen om de looproute langs het sheddakencomplex veiliger en aantrekkelijker te maken. Dit project is uit het uitvoeringsprogramma genomen en ingebracht in het raadsvoorstel revitalisatie de Wal e.o. en centrumontsluiting.

2. Voortgang op projectniveau

In de volgende tabel zijn alle projecten opgenomen waar een verandering heeft plaatsgevonden. Per project lichten we de verandering toe.

De onderscheiden projectfasen zijn:

A = Programmafase

B = Ontwerpfase

C = Bestekfase

D = Uitvoeringsfase

E = Technisch gereed

F = Financieel gereed

Projectnaam

Project-fase

Toelichting

Openbare verlichting groot onderhoud

F

Het project wordt afgesloten: Het wordt verrekend wordt met activiteit Vervanging OV.

Asfaltonderhoud 2016 gebied 1 - 2 - 3

E

De overlopende werkzaamheden zijn toegevoegd aan het programma 2017. Het wordt nog niet afgesloten omdat het programma 2016 nog niet volledig financieel is afgewikkeld met de aannemer.

Asfaltonderhoud 2017 gebied 1 - 2 - 3

D

Overlopende werkzaamheden van programma 2016 zijn toegevoegd en we hebben € 140.830 extra ingezet van het projectresultaat 1e Voortgangsrapportage IUP-projecten 2017.

Markeringen 2014 t/m 2017

D

Een deel van het markeringenbudget voegen we toe aan het project Gewandeweg asfaltonderhoud van Huizenbeemdweg tot brug.

Berghem Julianastraaat aanbrengen DSI putten

F

Het project wordt afgesloten: Het wordt verrekend met activiteit Investeringen Riolering.

Haven oeverbescherming VBI

F

Het project wordt afgesloten: Het wordt verrekend met activiteit Havendiensten. Het overschot van € 147.145,- wordt in beheerplan opnieuw toebedeeld aan oeverbeschermingsprojecten.

Hertogenbuurt Zuid

D

Project is opgewaardeerd omdat de riolering grootschaliger wordt vervangen en afgekoppeld. Daardoor vallen ook de kosten van groen en wegen duurder uit.

Horzak fietsverbinding met centrum fase 2

F

Het project wordt afgesloten. Het oorspronkelijke plan is in overleg met de wijkraad aangepast.

Peperstraat herinrichting

F

Het project wordt afgesloten.

Spoorlaan oost e.o.

A

Hier is een aanbestedingsvoordeel. Dit valt voor een deel vrij ten gunste van rioleringsbeheer.

Terwaenen < Eikenboomgaard

F

Het project wordt afgesloten.

Zevenbergseweg

D

De aanpassing van de overweg valt duurder uit. Het project is uitgevoerd door ProRail.

Gewandeweg afaltonderhoud (Huizenbeemdweg tot brug)

A

Dit is een nieuw project. We zetten het projectresultaat 1e Voortgangsrapportage IUP-projecten 2017 in ten behoeve van asfaltonderhoud Gewandeweg van Huizenbeeemdweg tot brug.

N603 Nieuwe Hescheweg fase 2

E

Het project is in de afrondende fase. De projectkosten zijn veel lager uitgevallen omdat bij de raming gerekend is met forse kosten voor kabels en leidingen. Bij de uitwerking van het project bleek dit niet nodig.

Ruusbroecgaarde

F

Het project wordt afgesloten.

Vorstengrafdonk aanleg carpoolplaats

B

We zijn in overleg met Rijkswaterstaat.

Wagenaarstraat e.o.

F

Het project wordt afgesloten. Herstraatwerk was veel goedkoper dan vooraf was ingeschat.

Willibrordusweg

D

Het project wordt anders uitgevoerd. Een gedeelte van de Heidelaan wordt alsnog buiten het project gelaten. Ook zullen minder inspectieputten worden teruggeplaatst waardoor de kosten van riolering lager uitkomen.

Bolwerkroute Ravenstein

D

Het projectbudget wordt opgehoogd t.b.v. aanleg trap Landpoortstraat.

Geffen Heesterseweg ( incl rijbaan bovenste deel)

D

In het werk stuitten we op veel problemen. Met name de post kabels en leidingen heeft veel meer gekost. De kabels en leidingen lagen anders dan was verwacht. Dat gaf ook weer problemen met het verwijderen van bomen. Ook moest er meer teerhoudend asfalt worden afgevoerd dan vooraf was ingeschat. Er was sprake van een slechte ondergrond. Veel grove puin moest afgevoerd worden.

Geffen speeltuin de Elshof

B

Uit de reserve speeltuinen Maasdonk wordt een budget vrijgemaakt voor de herinrichting van de Elshof in Geffen.

Geffen bomen Weverstraat/Heikestraat/Sassenstraat

F

Het project wordt afgesloten. Het voordeel wordt ingezet ten gunste van de Bolwerkroute ( trap Landpoortstraat)

Lithse Ham alternatief stroomlijn

F

Het project wordt afgesloten.

Lithse Ham verdieping

F

Het project wordt afgesloten. Het wordt verrekend met activiteit Havendiensten. Het overschot van € 87.570 wordt in beheerplan opnieuw ingezet voor recreatieve havens.

Maren-Kessel knotwilgen

F

Het project wordt afgesloten.

Megen Bernhardstraat en Engstraat

Extra riolerings- en bestratingswerkzaamheden. Het slechte ondergrond heeft extra werk tot gevolg gehad.

Pastoor Roesweg

F

Het project wordt afgesloten.

St Laurensstr ged. / Ossstraat ged.

F

Het project wordt afgesloten. Er zijn aanvullende rioleringswerkzaamheden uitgevoerd.

CAR verz. IUP projecten 2017

D

Budget kan bijgesteld worden. Premie is lager vastgesteld dan was geraamd.

3. Financiën

Op dit moment is er een voordelig resultaat van € 906.144 op de IUP-projecten. Dit resultaat analyseerden we naar de dekkingsbron. Een project kan namelijk gevoed worden uit de middelen voor riolering, de middelen voor bodemsanering, uit het mobiliteitsfonds Mipmo, het grondbedrijf en beheergelden. Om een zuiver beeld te schetsen herleiden we het resultaat naar deze groepen terug.

In dit geval is sprake van een overschot op de beheergelden (€ 615.830) en een overschot op de middelen voor rioleringsbeheer (€ 290.314). Dit is een afwijking van circa 6%. Het overschot op beheergelden willen we aanwenden om extra asfaltonderhoud uit te kunnen voeren. Het overschot op riolering brengen we ten gunste van rioleringsbeheer.

De Gewandeweg is dringend aan onderhoud toe. Met name het deel vanaf de Huizenbeemdweg tot de brug over de Hertogswetering vraagt opnieuw de aandacht. Vorig jaar zijn kleine onderhoudsmaatregelen uitgevoerd aan deze weg maar nu blijkt dat er weer scheurvorming optreedt. Daarom wordt er nu voor een structurele maar ook duurdere oplossing gekozen. Er wordt een nieuwe laag met wapening aangebracht. De kosten hiervan worden geraamd op € 475.000. Het restant van de beheergelden willen we toevoegen aan het asfaltprogramma 2017. Bij de prioritering zijn een aantal wegvakken die ook voor asfaltonderhoud in aanmerking kwamen, doorgeschoven naar de wensenlijst omdat er niet voldoende geld beschikbaar was. Deze kunnen nu alsnog worden uitgevoerd.

Het overschot op rioleringsgelden wordt veroorzaakt door een aanbestedingsvoordeel op het project Spoorlaan en een voordeel op het project Willibrordusstraat. Het project Willibrordusstraat wordt anders uitgevoerd. De Heidelaan is buiten het project gelaten en er zullen minder inspectieputten worden geplaatst. Genoemde projecten hebben ook tot gevolg dat de beheergelden beduidend lager uitkomen. Daarnaast is er ook sprake van een fors voordeel op het project Nieuwe Hescheweg omdat er oorspronkelijk rekening was gehouden met een aanzienlijke post voor de verplaatsing van kabels en leidingen. Dit viel uiteindelijk veel goedkoper uit.