2. Overzicht incidentele baten en lasten

Bijlage 2: Overzicht incidentele baten en lasten

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de incidentele baten en lasten weer en presenteren we het structurele begrotingssaldo.

In de volgende tabel geven we een overzicht van de incidentele baten en lasten. Incidenteel houdt in dat het gaat om baten en lasten die een tijdelijk karakter hebben. Deze zitten slechts één of enkele jaren in de begroting.

Dit overzicht geeft niet alleen inzicht in de incidentele baten en lasten, maar is ook een hulpmiddel bij het beoordelen van het structurele begrotingssaldo. De baten en lasten die niet incidenteel zijn, zijn immers structureel van aard. Het structurele begrotingssaldo geeft aan of de structurele lasten met structurele baten worden afgedekt. Als dat het geval is, is de begroting structureel in evenwicht.

Een overzicht van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves, zoals het BBV voorschrijft, is in het financieel overzicht van de begroting opgenomen (bijlage 5 in dit document). In de nota reserves, die tegelijk met deze programmabegroting in de gemeenteraad wordt behandeld, zijn de reserves uitgebreid toegelicht.

+ is incidentele lasten

- is incidentele baten

bedragen x € 1.000

Progr.

Bron *

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

1

PB 2016-2019

Vorming brede welzijnsinstelling

50

1

PB 2016-2019

Impuls Wet Maatschappelijke Ondersteuning

500

1

KN 2018-2021

Wonen met ondersteuning

500

798

1

KN 2018-2021

Onttrekking algemene reserve

-500

-798

1

TR 2017

Afrekening Jeugd

125

1

PB 2018-2021

Lagere kosten loonkostensubsidie

-525

-200

1

PB 2018-2021

WMO 2015

-673

1

PB 2018-2021

Huishoudelijke hulp

-200

1

PB 2018-2021

Afrekening SVB PGB

69

1

PB 2018-2021

Maatschappelijke opvang

-119

1

PB 2018-2021

Transformatieagenda jeugd

1.100

965

1

PB 2018-2021

Onttrekking algemene reserve

-1.100

-965

1

PB 2018-2021

Nadeel jeugdhulp budgetten

1.900

1

PB 2018-2021

Onttrekking algemene reserve

-1.900

1

PB 2018-2021

Wijkverpleegkundige

40

40

2

PB 2016-2019

Talentencampus

120

120

2

PB 2016-2019

Kwetsbare jongeren

200

200

2

PB 2017-2020

Onderwijsvernieuwing

75

75

2

KN 2018-2021

BIM5: HBO in Oss

400

2

KN 2018-2021

Onttrekking algemene reserve

-400

2

PB 2018-2021

Investeringen onderwijs

-90

-517

2

PB 2018-2021

Storting reserve onderwijshuisvesting

238

2

PB 2018-2021

Hogere kosten BUIG

700

2

PB 2018-2021

Peuterspeelzalen

-100

3

PB 2016-2019

Omroep Maasland

70

70

3

TR 2017

STER ZLM Toer

63

3

PB 2018-2021

Investeringen ontmoeten en sport

-28

-137

3

PB 2018-2021

Voorziening ontmoeten en sport NOK

300

3

PB 2018-2021

Onttrekking uit reserve IVB

-300

4

PB 2017-2020

Voortzettting Taskforce Brabant-Zeeland

25

25

25

4

PB 2018-2021

Investeringen veiligheid

-248

5

VJN 2014

Duurzame openbare verlichting

300

5

PB 2017-2020

Kwaliteitsslag straten rondom centrum

400

5

PB 2016-2019 en PB 2017-2020

Bomenbeleid

210

5

PB 2018-2021

Verduurzaming openbare ruimte

38

38

38

5

TR 2017

Verlaging reserves openbare ruimte

-1.670

6

PB 2016-2019 en PB 2017-2020

Duurzaamheid

150

150

6

TR 2017

Procedure mestfabriek

150

6

PB 2018-2021

Omgevingsdienst Brabant Noord

-150

6

PB 2018-2021

Vernieuwbouw Ir. Diddewerf

-68

-29

7

PB 2017-2020

Ontwikkelen motorsportcircuit Nieuw Zevenbergen

50

7

PB 2017-2020

Extra storting reserve stadscentrum

200

200

7

PB 2018-2021

Ontwikkeling stadscentrum

1.670

400

570

1.650

850

7

PB 2017-2020

Voorbereiding Omgevingswet en nieuwe omgevingsvisie

135

735

150

7

PB 2017-2020

Waterveiligheid Maas

1.300

8

PB 2017-2020

Bijdrage aan Kracht van Oss

300

8

PB 2017-2020

Impuls vrijetijdseconomie

80

80

8

PB 2018-2021

Evenementen coördinator

54

54

54

8

TR 2017

Kosten extra onderzoek nachtspoor

60

9

PB 2017-2020

Vrijval reserve meubilair

-216

-216

-216

9

PB 2017-2020

Capaciteit opstellen en uitvoeren voorzieningenkaartadviezen

144

144

9

PB 2018-2021

Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO)

25

9

PB 2018-2021

BLOU

90

50

50

9

PB 2018-2021

E-Dienstverlening

200

150

10

TR 2017

Nog te betalen reclamebelasting

77

10

TR 2017

Verlaging deelnemersbijdrage BSOB

-72

10

PB 2017-2020

Onttrekking algemene reserve

-50

-185

divers

divers

Overige incidentele baten en lasten

31

20

20

20

TOTAAL

1.738

1.839

1.250

1.762

850

* VJN = voorjaarsnota, PB = programmabegroting, TR = financiële tussenrapportage

Structureel begrotingssaldo

Om een goed oordeel te kunnen vormen over de begroting is het van belang om het saldo te corrigeren met incidentele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo geeft aan of de structurele lasten met structurele baten worden afgedekt. Als dat het geval is, is de begroting structureel in evenwicht.

In de volgende tabel geven we het saldo per programma, de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en het geraamde resultaat. We verrekenen het geraamde resultaat met de incidentele baten en lasten, dit geeft het structureel begrotingssaldo weer.

De algemene baten en lasten, de (eventuele) heffing vennootschapsbelasting en de post onvoorzien zijn onderdeel van programma 10. Financiën en belastingen. De overhead is onderdeel van het programma 9. Bestuur, organisatie en dienstverlening.

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten

- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

Programma 1

74.522

76.284

73.380

73.265

73.439

Programma 2

41.444

40.155

38.955

37.803

38.160

Programma 3

14.511

14.916

14.595

15.195

15.095

Programma 4

4.886

5.639

5.717

6.021

6.099

Programma 5

11.971

12.990

13.681

12.842

12.970

Programma 6

1.171

1.228

585

797

666

Programma 7

3.295

3.621

3.006

2.818

-216

Programma 8

-2.716

-1.055

524

-4.136

-279

Programma 9

29.326

28.182

27.696

27.486

27.132

Totaal van de programma's

-2.285

1.149

-2.305

-7.705

-6.516

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

2.213

-1.176

2.276

7.688

6.484

Geraamd resultaat

-72

-17

-29

-17

-32

Incidentele baten en lasten

1.738

1.839

1.250

1.762

850

Structureel begrotingssaldo

-1.810

-1.856

-1.279

-1.779

-882

De conclusie uit deze tabel is dat de begroting in alle jaren structureel sluitend is.