3. Budgettair neutrale wijzigingen

Bijlage 3: Budgettair neutrale wijzigingen

In de programma’s staan in de tabel bij onderdeel 9 budgettair neutrale wijzigingen. Dit zijn wijzigingen die niet inhoudelijk van aard zijn en per saldo geen geld kosten. Soms gaat het over wijzigingen binnen één programma, in andere gevallen zijn de wijzigingen programma-overstijgend. Volgens de voorschriften van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) moeten we deze wijzigingen zichtbaar maken en rapporteren.

Dat doen we op de volgende manier:

In de programma’s waarbij budgettair neutrale wijzigingen voorkomen hebben we in de tabel bij onderdeel 9 steeds één totaalregel opgenomen. In deze bijlage staat het totaaloverzicht, waarbij we wijzigingen boven de € 50.000 toelichten.

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten

- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

Programma 1. Zorg en welzijn

155

-56

40

40

40

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

-216

-77

-77

-77

-77

Programma 3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten

3

53

53

53

55

Programma 4. Veiligheid

0

122

122

122

122

Programma 5. Mobiliteit en openbare ruimte

-703

41

241

67

72

Programma 6. Duurzaamheid, milieu en natuur

17

-138

-23

-89

-60

Programma 7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

833

0

0

0

0

Programma 8. Economie en vrije tijd

-45

2

2

2

2

Programma 9. Bestuur, organisatie en dienstverlening

71

373

227

227

227

Totaal wijzigingen

0

0

0

0

0

Toelichting wijzigingen boven de € 50.000

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • We hevelen budget voor het uitvoeringsprogramma Zorg & Welzijn over van programma 1 naar programma 9.  Het gaat om een bedrag van € 135.000. Daarnaast hebben we voor personeel dat gesprekken voert met cliënten die in 2017 van de HVT naar de maatwerkvoorziening gaan over van programma 1 naar programma 9, dit betreft een bedrag van € 70.000.  
 • We passen de fasering van de storting van de reserve kosten en risico herindeling Maasdonk van € 250.000 in de algemene reserve aan. Deze vindt nu een jaar eerder plaats.
 • We hebben een budget van € 60.000 gekregen om de overlast van de ritten nachtspoor te onderzoek. Dit budget staat in het programma 5. Mobiliteit en openbare ruimte en brengen dit over naar het programma 8. Economie en vrije tijd.
 • We verhogen de subsidies voor de jaarlijkse loonstijgingen bij de professionele instellingen (bijvoorbeeld bibliotheek, Ons Welzijn, museum Jan Cunen). De loonstijgingen zijn afhankelijk van de specifieke CAO-ontwikkelingen per sector. De structurele extra kosten bedragen vanaf 2018 € 112.781. Deze worden betaald uit de stelpost loon- en prijscompensatie.
 • De gemeentelijke bijdragen 2018 aan de GGD Hart voor Brabant, de Veiligheidsregio Brabant Noord, het Brabants Historisch Informatie Centrum en het Werkvoorzieningschap (gemeenschappelijke regelingen) zijn ook geïndexeerd voor loon- en prijscompensatie. De extra kosten hiervan bedragen € 199.989 en worden eveneens uit de stelpost loon- en prijscompensatie betaald.
 • We hevelen gelden over vanuit het IUP voor de rotonde nabij het Museum Jan Cunen. Het gaat om een bedrag van € 193.000. Hierdoor worden de toekomstige kapitaallasten in de begroting lager.
 • Binnen het product openbare verlichting bleek dat de nieuwe wijziging van BBV niet juist verwerkt was. De kosten voor vervanging zijn destijds omgezet naar investeringen. Een onttrekking uit de reserve openbare verlichting is echter abusievelijk blijven staan in 2019. Dit is nu gecorrigeerd (€ 200.000) ten laste van post financieel beheer.  
 • Het budget voor onderzoeken in verband met het nachtspoor (€ 60.000) worden overgeboekt van programma 5. Mobiliteit & openbare ruimte naar programma 8. Economie & vrije tijd.
 • Vanuit het programma 5. Openbare ruimte worden gelden ingezet voor infrastructurele investeringen in het centrum. Deze gelden worden gestort in de reserve stadscentrum. Het gaat over bestaande gereserveerde middelen voor de Oostwal (€ 400.000), bomenstructuur centrum (€ 50.000) en reserve mobiliteit (€ 190.000). Zie hiervoor ook de toelichting nieuw beleid over het stadscentrum in programma 7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen.
 • Vanuit de reserve Verkeersregelinstallaties, Openbare verlichting en voorziening Riolering worden bedragen onttrokken en gestort in de reserve IUP. Deze bedragen hebben betrekking op het groot onderhoud dat nog in 2017 zal worden uitgevoerd. Het gaat om een totaalbedrag van € 1,8 miljoen.
 • Relatief kleine investeringen, bijstellingen in budgetten die betaald worden uit reserves zijn ook verwerkt binnen de budgettair neutrale wijzigingen. Het gaat bijvoorbeeld over kleine investeringen in onderwijs uit de reserve onderwijs.
 • Conform de verslagleggingsvoorschriften (BBV) hebben we de begrotingsjaarschijven van het grondbedrijf meegenomen in deze begroting. Hiervoor verwijzen we naar het Najaarsbericht van het grondbedrijf en de paragraaf grondbeleid.