4. Uitkomsten septembercirculaire 2017

Bijlage 4: Uitkomsten septembercirculaire 2017

Samenvatting

In deze bijlage geven we een totaaloverzicht van de uitkomsten van de septembercirculaire 2017. We beginnen met een samenvattend overzicht in de tabel. Daarna lichten we elk onderwerp toe. De afzonderlijke effecten zijn ook als 3O-ontwikkelingen bij de desbetreffende programma’s opgenomen.

In het tweede deel van de bijlage geven we een nadere analyse van de uitkomsten.

Septembercirculaire 2017

Samengevat is de uitkomst van de septembercirculaire als volgt:

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten

- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

Septembercirculaire 2017

711

-14

162

198

516

Af te zonderen posten

Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

0

127

127

127

127

Voorschoolse voorziening peuters

0

0

0

0

50

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

0

12

10

10

10

Maatschappelijke opvang

-20

-20

-20

-20

-20

Wmo 2015

172

-140

-164

-249

-164

Participatiewet

0

0

0

149

-275

Totaal af te zonderen posten

140

-21

-47

17

-272

Saldo septembercirculaire

851

-35

115

215

244

Saldo septembercirculaire 2017

De septembercirculaire 2017 van de algemene uitkering uit het gemeentefonds geeft, na verrekening van de af te zonderen posten, de volgende uitkomsten:

  • in 2017 een negatief effect van € 851.000
  • in 2018 een positief effect van € 35.000
  • in 2019 een negatief effect van € 115.000
  • in 2020 een negatief effect van € 215.000
  • in 2021 een negatief effect van € 244.000

In 2017 wordt het nadeel vooral veroorzaakt door lagere accressen (lagere rijksuitgaven). Door de beleidsarme circulaire zien we dat het effect op de accressen de jaren erna zeer beperkt is. Doordat we voor aantal toekomstige kosten wel middelen moeten reserveren, zien we dat het effect van de septembercirculaire per saldo negatief is. Wat het toekomstig effect is van een nieuw landelijk regeerakkoord is op dit moment niet te overzien.

Analyse op hoofdlijnen

+ is negatief: minder inkomsten

- is positief: extra inkomsten

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

Samen de trap op/ af (accres)

354

-297

60

0

-60

Afrekening 2016

200

Totaal

851

-169

50

128

179

Samen de trap op/ af

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Het accres 2017 is nadeliger ten opzichte van de meicirculaire 2017. Dit komt door uitvoeringsmeevallers op de begroting van Sociale zaken en werkgelegenheid en vertraging van enkele grote infrastructurele werken afgesproken. De daling in uitkeringsjaar 2017 werkt in het systeem van het gemeentefonds structureel door.

2018 heeft een positief accres ten opzichte van de meicirculaire 2017. Dit komt door extra uitgaven voor salarissen voor leerkrachten in het primair onderwijs, Belastingdienst, Voedsel en Warenautoriteit alsmede veiligheid. De meerjarenraming 2019 is negatief ten opzichte van de meicirculaire 2017. De jaren 2020 en 2021 hebben beperkte effecten.

Overige rijksontwikkelingen

Binnen de overige ontwikkelingen treden diverse effecten op door onder andere:

  • Aanpassing van diverse maatstaven
  • Een hogere uitkeringsbasis (landelijke toename van aantallen en bedragen per eenheid)
  • Diverse overige mutaties

Afrekening 2016

Over het jaar 2016 ontvangen we in 2017 een negatieve afrekening van € 200.000. Dit wordt veroorzaakt door een bijstelling van het aantal bijstandsontvangers.

Belangrijke toekomstige ontwikkeling groot onderhoud gemeentefonds

Implementatie richtlijn EED

Voor de structurele lasten voor de uitvoering Energy Efficiency Directive (EED) worden we in 2018 gecompenseerd. Deze compensatie wordt opgenomen in de decembercirculaire 2017.

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

De structurele financiering van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) wordt in de meicirculaire 2018 meegenomen. Het gaat om de kosten voor DigiD en MijnOverheid.