5. Financieel overzicht totale begroting

Bijlage 5: Financieel overzicht totale begroting

Het volgende overzicht laat de lasten en baten per programma zien, inclusief alle mutaties uit deze programmabegroting.

bedragen x € 1.000

Producten

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma 1. Zorg en welzijn

Wmo individuele voorzieningen

9.349

-2.757

9.555

-2.757

9.692

-2.757

9.693

-2.757

9.696

-2.757

Wmo collectieve voorzieningen

9.723

-271

9.775

0

9.617

0

9.557

0

9.557

0

Jeugd en Opbouwwerk

503

-21

497

-21

496

-21

450

-21

449

-21

Jeugdzorg

26.996

-41

26.952

-41

24.086

-41

24.226

-41

24.335

-41

Wmo/AWBZ

27.763

-45

28.854

-15

28.916

-15

28.851

-15

28.914

-15

Gezondheidszorg

2.768

-29

2.891

-29

2.829

-29

2.829

-29

2.829

-29

Beleidsontwikkeling zorg en welzijn

794

-210

625

0

608

0

523

0

523

0

Totaal programma

77.896

-3.374

79.148

-2.864

76.244

-2.864

76.129

-2.864

76.303

-2.864

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

Basisonderwijs

3.863

-518

4.138

-549

4.123

-549

4.089

-549

4.615

-549

Voorschoolse educatie

791

-14

831

-14

879

-14

929

-14

975

-14

Inkomensvoorziening

31.952

-24.448

31.312

-24.032

31.332

-24.032

31.302

-24.032

31.582

-24.032

Participatiebudget

24.035

0

23.083

0

22.113

0

20.990

0

20.522

0

Schuldhulpverlening

778

0

868

0

868

0

868

0

868

0

Beleidsontwikkeling Onderwijs

1.600

-888

1.195

-888

980

-888

980

-888

979

-888

Speciaal onderwijs

280

0

278

0

277

0

276

0

274

0

Voortgezet onderwijs

1.806

0

1.784

0

1.772

0

1.759

0

1.733

0

Onderwijsondersteunende activiteiten

1.813

-18

1.810

-18

1.810

-18

1.810

-18

1.810

-18

Beleidsontwikkeling werk en inkomen

231

0

166

0

112

0

112

0

112

0

Volwasseneneducatie

136

-54

137

-54

137

-54

137

-54

137

-54

Kinderopvang

99

0

108

0

108

0

108

0

108

0

Totaal programma

67.384

-25.939

65.711

-25.555

64.511

-25.555

63.359

-25.555

63.716

-25.555

Programma 3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten

Sport

6.721

-1.582

7.062

-1.711

6.985

-1.658

7.029

-1.606

6.991

-1.606

Kunst

440

-84

412

-80

383

-80

383

-80

382

-80

Sociaal-cultureel werk

1.895

-290

2.203

-290

2.129

-290

2.593

-290

2.633

-290

Overige voorzieningen

304

-37

309

-37

306

-37

306

-37

304

-37

Sportstimulering

892

0

877

0

743

0

743

0

743

0

Bibliotheek

1.890

0

1.897

0

1.897

0

1.897

0

1.897

0

Cultuur

4.350

-98

4.261

-89

4.192

-76

4.228

-73

4.075

-19

Beleidsontwikkeling Kunst en cultuur

110

0

102

0

102

0

102

0

102

0

Totaal programma

16.603

-2.092

17.123

-2.207

16.736

-2.141

17.280

-2.086

17.127

-2.032

Programma 4. Veiligheid

Toezicht en handhaving openbare orde

841

-32

1.102

-32

1.102

-32

1.102

-32

1.102

-32

Integrale veiligheid

299

0

441

0

442

0

417

0

417

0

Veiligheidsregio

3.880

-102

4.129

0

4.205

0

4.534

0

4.613

0

Totaal programma

5.020

-134

5.672

-32

5.749

-32

6.053

-32

6.132

-32

Programma 5. Mobiliteit en openbare ruimte

Begraven

255

-239

252

-239

251

-239

251

-239

251

-239

Parkeren

2.182

-2.670

2.178

-2.622

2.059

-2.575

2.126

-2.517

2.152

-2.469

Riolering

6.551

-7.956

6.575

-8.069

6.575

-8.069

6.575

-8.069

6.575

-8.069

Natuurgebieden

230

-68

245

-68

245

-68

245

-68

245

-68

Verkeer

1.114

-16

1.630

-16

2.250

-16

1.311

-16

1.316

-16

Hondenwacht

377

-535

381

-535

381

-535

381

-535

381

-535

Wegen, straten en pleinen

7.826

-398

7.941

-398

8.054

-398

8.065

-398

8.118

-398

Openbaar groen

5.221

-16

5.638

-16

5.689

-16

5.653

-16

5.652

-16

Projecten Openbare ruimte

2.546

-2.433

114

0

93

0

93

0

93

0

Totaal programma

26.302

-14.331

24.954

-11.964

25.597

-11.916

24.700

-11.858

24.781

-11.811

Programma 6. Duurzaamheid, milieu en natuur

Afvalverwijdering particulieren

10.119

-11.884

10.212

-11.925

9.998

-11.920

10.223

-11.920

10.169

-11.920

Afvalverwijdering bedrijven

429

-533

410

-533

409

-533

409

-533

409

-533

Advisering en handhaving milieu

1.758

0

1.623

0

1.633

0

1.621

0

1.594

0

Projecten milieu en buitengebied

1.281

0

1.441

0

998

0

998

0

948

0

Beleidsontwikkeling Afval

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

13.587

-12.417

13.686

-12.458

13.038

-12.453

13.250

-12.453

13.119

-12.453

Programma 7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Ruimtelijke ordening

2.478

-461

2.897

-181

2.312

-181

2.162

-181

2.162

-181

Volkshuisvesting

3.767

-2.879

3.437

-2.879

3.471

-2.879

3.463

-2.879

3.457

-2.879

Woningbouwcomplexen

13.822

-14.446

7.329

-8.305

5.277

-6.179

4.619

-5.447

1.306

-5.061

Strategische projecten/samenwerking

988

0

704

0

756

0

746

0

671

0

Projecten Openbare ruimte

26

0

13.725

-13.106

429

0

334

0

309

0

Totaal programma

21.081

-17.786

28.092

-24.471

12.246

-9.239

11.325

-8.507

7.905

-8.121

Programma 8. Economie en vrije tijd

Evenementen en stadspromotie

886

-13

860

0

813

0

813

0

759

0

Kermissen en Markten

222

-339

234

-327

234

-327

234

-327

214

-327

Recreatie en toerisme

840

-37

841

-37

761

-37

760

-37

760

-37

Haven

805

-497

742

-507

746

-517

746

-525

747

-526

Overige bedrijfsmatige activiteiten

9.280

-8.842

5.524

-6.880

3.872

-3.974

1.460

-1.451

1.005

-989

Industrieterreinen

1.200

-8.060

6.102

-8.932

5.142

-7.512

11.458

-18.592

4.528

-7.648

Beleidsontwikkeling Lokale economie

1.839

0

1.326

0

1.326

0

1.326

0

1.236

0

Totaal programma

15.072

-17.788

15.628

-16.683

12.892

-12.368

16.797

-20.932

9.249

-9.528

Programma 9. Bestuur, organisatie en dienstverlening

Resultaat kostenplaatsen

27.099

-2.172

25.446

-1.866

25.021

-1.837

24.808

-1.713

24.448

-1.707

Raad en raadscommissies

1.228

0

1.271

0

1.251

0

1.251

0

1.251

0

Dienstverlening

2.685

-1.670

2.672

-1.670

2.487

-1.495

2.367

-1.495

2.367

-1.495

College

1.109

0

1.109

0

1.109

0

1.109

0

1.109

0

Wijkgericht werken

922

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Rekenkamer

50

0

50

0

50

0

50

0

50

0

Verkiezingen

75

0

170

0

110

0

110

0

110

0

Totaal programma

33.168

-3.842

31.718

-3.536

31.028

-3.332

30.695

-3.208

30.334

-3.202

Programma 10. Financiën en belastingen

Dividend en winstuitkering

0

-106

0

-75

0

-75

0

-75

0

-75

Treasury

-273

-1.772

-553

-1.575

-412

-1.530

-443

-1.483

-476

-1.434

OZB belasting

1.010

-17.462

1.202

-17.892

1.202

-17.905

1.202

-17.942

1.202

-17.947

Algemene uitkering

0

-161.589

0

-163.167

0

-162.928

0

-162.638

0

-162.487

Overige belastingen

292

-512

215

-512

215

-512

215

-512

215

-512

Algemene baten en lasten

267

-840

2.002

-812

1.951

-806

2.332

-808

2.383

-808

Onvoorzien

237

0

300

0

300

0

300

0

300

0

Reserveringen

54

0

54

0

54

0

54

0

54

0

Totaal programma

1.587

-182.281

3.220

-184.033

3.311

-183.756

3.660

-183.457

3.678

-183.262

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

277.700

-279.985

284.952

-283.803

261.351

-263.656

263.248

-270.953

252.344

-258.860

bedragen x € 1.000

Producten: mutaties in reserves

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma 1. Zorg en welzijn

Wmo collectieve voorzieningen

620

-763

0

-118

0

-60

0

0

0

0

Wmo individuele voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wmo/AWBZ

150

-530

0

-798

0

0

0

0

0

0

Jeugd en Opbouwwerk

0

-30

0

-45

0

-45

0

0

0

0

Jeugdzorg

0

-1.271

0

-2.865

0

0

0

0

0

0

Beleidsontwikkeling zorg en welzijn

0

-295

0

-45

0

-45

0

0

0

0

Gezondheidszorg

0

-23

0

-62

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

770

-2.912

0

-3.933

0

-150

0

0

0

0

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

Beleidsontwikkeling Onderwijs

0

-471

0

-54

0

-32

0

-32

0

-32

Basisonderwijs

305

-243

0

-126

0

-124

0

-121

0

-119

Voortgezet onderwijs

238

-44

0

0

0

0

0

0

0

0

Inkomensvoorziening

0

0

0

-30

0

-30

0

0

0

0

Participatiebudget

0

0

0

-50

0

-50

0

0

0

0

Voorschoolse educatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Speciaal onderwijs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beleidsontwikkeling werk en inkomen

0

-54

0

-54

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

543

-811

0

-314

0

-236

0

-153

0

-151

Programma 3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten

Sport

122

-297

178

-187

0

-184

0

-177

0

-175

Cultuur

0

-212

0

-73

0

-58

0

-99

0

0

Kunst

0

-76

0

-38

0

-37

0

-36

0

-36

Sociaal-cultureel werk

46

-130

46

-300

46

0

46

0

46

0

Sportstimulering

0

-35

0

-134

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

168

-749

224

-732

46

-280

46

-313

46

-211

Programma 4. Veiligheid

Veiligheidsregio

72

0

443

-466

0

-23

0

-22

0

-22

Totaal programma

72

0

443

-466

0

-23

0

-22

0

-22

Programma 5. Mobiliteit en openbare ruimte

Openbaar groen

0

-740

0

0

0

0

0

0

0

0

Wegen, straten en pleinen

877

-1.539

0

-124

0

-114

0

-113

0

-72

Parkeren

258

-46

245

-72

290

-46

245

-125

245

-198

Verkeer

2.038

-2.213

250

-445

250

-1.058

250

-82

250

-81

Riolering

852

-734

255

0

255

0

255

0

255

0

Projecten Openbare ruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Begraven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Natuurgebieden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

4.026

-5.272

750

-641

794

-1.218

750

-320

750

-350

Programma 6. Duurzaamheid, milieu en natuur

Projecten milieu en buitengebied

0

-55

0

-355

0

-50

0

-50

0

0

Afvalverwijdering particulieren

53

0

0

-62

264

0

0

-8

56

0

Beleidsontwikkeling Afval

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Advisering en handhaving milieu

0

-147

0

-131

0

-133

0

-133

0

-88

Totaal programma

53

-202

0

-548

264

-183

0

-191

56

-88

Programma 7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Ruimtelijke ordening

280

-304

185

-185

1.300

0

0

0

0

0

Woningbouwcomplexen

649

-25

2.191

-1.215

926

-25

853

-25

3.780

-25

Volkshuisvesting

692

-985

0

-11

0

-9

0

-9

0

-9

Strategische projecten/samenwerking

200

-300

200

-85

0

-85

0

-75

0

0

Projecten Openbare ruimte

2.503

0

715

0

1.024

0

2.199

0

1.424

0

Totaal programma

4.324

-1.614

3.291

-1.496

3.250

-119

3.051

-109

5.203

-34

Programma 8. Economie en vrije tijd

Industrieterreinen

6.876

-16

2.594

-16

2.134

-16

6.897

-16

2.884

-16

Overige bedrijfsmatige activiteiten

923

-1.337

1.395

0

142

0

237

-207

21

0

Evenementen en stadspromotie

0

-50

0

-50

0

0

0

0

0

0

Haven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beleidsontwikkeling Lokale economie

0

-225

0

-25

0

-25

0

-25

0

-25

Recreatie en toerisme

0

-50

0

-4

0

-4

0

-4

0

-4

Totaal programma

7.799

-1.677

3.990

-95

2.276

-45

7.134

-252

2.905

-45

Programma 9. Bestuur, organisatie en dienstverlening

Resultaat kostenplaatsen

123

-854

35

-229

35

-455

35

-424

35

-193

College

103

0

103

0

103

0

103

0

103

0

Raad en raadscommissies

0

-11

0

0

0

0

0

0

0

0

Rekenkamer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

226

-864

138

-229

138

-455

138

-424

138

-193

Programma 10. Financiën en belastingen

Reserveringen

250

-3.639

350

-3.597

0

-3.105

0

-2.952

0

-2.810

Treasury

1.326

0

1.291

0

1.321

0

1.305

0

1.289

0

Dividend en winstuitkering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OZB belasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Algemene baten en lasten

398

0

398

0

0

0

0

0

0

0

Totaal programma

1.974

-3.639

2.039

-3.597

1.321

-3.105

1.305

-2.952

1.289

-2.810

TOTAAL MUTATIES RESERVES

19.955

-17.741

10.875

-12.050

8.089

-5.813

12.423

-4.736

10.387

-3.903

RESULTAAT

297.655

-297.727

295.836

-295.853

269.440

-269.469

275.671

-275.689

262.731

-262.763