6. Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

Bijlage 6: Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

Het volgende overzicht laat de lasten en baten per programma zien, inclusief alle mutaties uit deze programmabegroting.

bedragen x € 1.000

Taakvelden

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

1.278

0

1.321

0

1.301

0

1.301

0

1.301

0

0.2

Burgerzaken

2.024

-1.670

2.156

-1.670

1.921

-1.495

1.921

-1.495

1.921

-1.495

0.4

Overhead

30.586

-2.679

29.173

-2.404

28.732

-2.375

28.499

-2.252

28.124

-2.246

0.5

Treasury

-273

-1.878

-553

-1.650

-412

-1.605

-443

-1.558

-476

-1.509

0.61

OZB woningen

0

-10.530

0

-10.808

0

-10.818

0

-10.855

0

-10.860

0.62

OZB niet-woningen

0

-6.933

0

-7.084

0

-7.087

0

-7.087

0

-7.087

0.63

Parkeerbelasting

123

-2.210

124

-2.178

125

-2.146

162

-2.103

198

-2.072

0.64

Belastingen overig

1.674

-814

1.793

-814

1.793

-814

1.793

-814

1.793

-814

0.7

Algemene uitkering en overige uitker

0

-161.589

0

-163.167

0

-162.928

0

-162.638

0

-162.487

0.8

Overige baten en lasten

558

-840

2.356

-812

2.306

-806

2.686

-808

2.737

-808

Totaal groep

35.970

-189.142

36.369

-190.587

35.766

-190.073

35.918

-189.609

35.597

-189.377

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

3.880

-102

4.129

0

4.205

0

4.534

0

4.613

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.295

-32

2.777

-32

2.778

-32

2.753

-32

2.753

-32

Totaal groep

6.175

-134

6.906

-32

6.983

-32

7.287

-32

7.366

-32

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

8.189

-2.847

6.422

-414

7.151

-414

6.148

-414

6.201

-414

2.2

Parkeren

2.059

-460

2.054

-445

1.934

-429

1.964

-413

1.954

-398

2.4

Economische havens en waterwegen

805

-497

742

-507

746

-517

746

-525

747

-526

Totaal groep

11.053

-3.805

9.218

-1.366

9.831

-1.361

8.858

-1.353

8.902

-1.339

3. Economie

3.1

Economische ontwikkeling

1.839

0

1.326

0

1.326

0

1.326

0

1.236

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

8.630

-15.326

10.566

-14.555

7.954

-10.230

11.859

-18.787

4.475

-7.381

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

69

-93

89

-93

89

-93

89

-93

69

-93

3.4

Economische promotie

5

-233

5

-233

5

-233

5

-233

5

-233

Totaal groep

10.544

-15.651

11.986

-14.881

9.374

-10.556

13.279

-19.113

5.786

-7.707

4. Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

3.616

-10

3.629

-10

3.616

-10

3.588

-10

4.100

-10

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.460

-957

4.105

-957

3.934

-957

3.984

-957

4.028

-957

Totaal groep

8.076

-968

7.734

-968

7.550

-968

7.572

-968

8.129

-968

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

2.962

-276

2.886

-276

2.746

-276

2.741

-276

2.741

-276

5.2

Sportaccommodaties

4.702

-1.360

5.104

-1.489

5.032

-1.436

5.081

-1.383

5.043

-1.383

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie

4.461

-98

4.364

-89

4.294

-76

4.330

-73

4.177

-19

5.4

Musea

440

-84

412

-80

383

-80

383

-80

382

-80

5.6

Media

2.700

0

2.597

0

2.587

0

2.467

0

2.467

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recrea

10.030

-369

10.453

-344

10.379

-344

10.420

-344

10.368

-344

Totaal groep

25.295

-2.188

25.815

-2.278

25.421

-2.212

25.422

-2.157

25.179

-2.103

6. Sociaal Domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

8.439

-522

8.883

-312

8.630

-312

8.987

-312

9.026

-312

6.2

Wijkteams

5.337

-41

5.053

-41

4.183

-41

4.183

-41

4.183

-41

6.3

Inkomensregelingen

34.104

-24.462

34.306

-24.047

34.682

-24.047

34.579

-24.047

34.837

-24.047

6.4

Begeleide participatie

20.604

0

18.961

0

17.729

0

16.506

0

15.989

0

6.5

Arbeidsparticipatie

3.662

0

4.288

0

4.497

0

4.597

0

4.646

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

4.256

-140

4.181

-140

4.317

-140

4.317

-140

4.317

-140

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

14.571

-2.617

14.600

-2.617

13.802

-2.617

13.803

-2.617

13.806

-2.617

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

18.920

0

19.105

0

17.205

0

17.345

0

17.454

0

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

21.451

-301

21.841

0

22.233

0

22.156

0

22.241

0

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

2.786

0

2.786

0

2.786

0

2.786

0

2.786

0

Totaal groep

134.132

-28.083

134.002

-27.157

130.062

-27.157

129.257

-27.157

129.284

-27.157

7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

2.768

-29

2.891

-29

2.829

-29

2.829

-29

2.829

-29

7.2

Riolering

6.551

-7.956

6.575

-8.069

6.575

-8.069

6.575

-8.069

6.575

-8.069

7.3

Afval

10.548

-12.417

10.622

-12.458

10.407

-12.453

10.631

-12.453

10.577

-12.453

7.4

Milieubeheer

2.585

0

2.275

0

2.113

0

2.101

0

2.074

0

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

255

-239

252

-239

251

-239

251

-239

251

-239

Totaal groep

22.706

-20.641

22.615

-20.796

22.175

-20.791

22.387

-20.791

22.305

-20.791

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

4.298

-461

18.469

-13.287

4.369

-181

4.114

-181

3.964

-181

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerr

15.685

-16.033

8.401

-9.572

6.349

-7.446

5.690

-6.713

2.376

-6.327

8.3

Wonen en bouwen

3.767

-2.879

3.437

-2.879

3.471

-2.879

3.463

-2.879

3.457

-2.879

Totaal groep

23.750

-19.373

30.307

-25.738

14.189

-10.506

13.268

-9.774

9.798

-9.388

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

277.700

-279.985

284.952

-283.803

261.351

-263.656

263.248

-270.953

252.344

-258.860

bedragen x € 1.000

Taakvelden - mutaties reserves

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0. Bestuur en ondersteuning

0.4

Overhead

531

-1.084

138

-355

138

-580

138

-545

138

-312

0.8

Overige baten en lasten

648

-3.639

748

-3.597

0

-3.105

0

-2.952

0

-2.810

0.5

Treasury

1.326

0

1.291

0

1.321

0

1.305

0

1.289

0

0.1

Bestuur

0

-11

0

0

0

0

0

0

0

0

0.64

Belastingen overig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

2.505

-4.733

2.177

-3.952

1.459

-3.685

1.442

-3.497

1.427

-3.122

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

72

0

443

-466

0

-23

0

-22

0

-22

Totaal groep

72

0

443

-466

0

-23

0

-22

0

-22

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

2.915

-3.752

250

-569

250

-1.172

250

-195

250

-152

2.2

Parkeren

258

-46

245

-72

290

-46

245

-125

245

-198

2.4

Economische havens en waterwegen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

3.173

-3.798

495

-641

540

-1.218

495

-320

495

-350

3. Economie

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

7.360

-664

3.990

0

2.276

0

7.134

-207

2.905

0

3.1

Economische ontwikkeling

0

-225

0

-25

0

-25

0

-25

0

-25

Totaal groep

7.360

-889

3.990

-25

2.276

-25

7.134

-232

2.905

-25

4. Onderwijs

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

0

-471

0

-54

0

-32

0

-32

0

-32

4.2

Onderwijshuisvesting

238

-57

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

238

-528

0

-54

0

-32

0

-32

0

-32

5. Sport, cultuur en recreatie

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

0

-840

0

-54

0

-4

0

-4

0

-4

5.2

Sportaccommodaties

122

-297

178

-187

0

-184

0

-177

0

-175

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

-212

0

-73

0

-58

0

-99

0

0

5.4

Musea

0

-76

0

-38

0

-37

0

-36

0

-36

5.6

Media

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1

Sportbeleid en activering

0

-35

0

-134

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

122

-1.460

178

-486

0

-284

0

-317

0

-215

6. Sociaal Domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

166

-1.018

46

-463

46

-105

46

0

46

0

6.3

Inkomensregelingen

150

0

0

-75

0

-75

0

0

0

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

0

-30

0

0

0

0

0

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

0

0

0

-50

0

-50

0

0

0

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

500

-700

0

-798

0

0

0

0

0

0

6.2

Wijkteams

0

-1.271

0

-2.865

0

0

0

0

0

0

6.4

Begeleide participatie

0

-54

0

-54

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

816

-3.073

46

-4.304

46

-230

46

0

46

0

7. Volksgezondheid en milieu

7.3

Afval

53

0

0

-62

264

0

0

-8

56

0

7.2

Riolering

852

-734

255

0

255

0

255

0

255

0

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.4

Milieubeheer

0

-202

0

-153

0

-133

0

-133

0

-88

7.1

Volksgezondheid

0

-23

0

-62

0

0

0

0

0

0

Totaal groep

905

-959

255

-277

519

-133

255

-141

311

-88

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

2.983

-604

1.100

-603

2.324

-135

2.199

-125

1.424

0

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

1.088

-713

2.191

-1.230

926

-40

853

-40

3.780

-40

8.3

Wonen en bouwen

692

-985

0

-11

0

-9

0

-9

0

-9

Totaal groep

4.763

-2.302

3.291

-1.844

3.250

-184

3.051

-174

5.203

-49

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

19.955

-17.741

10.875

-12.050

8.089

-5.813

12.423

-4.736

10.387

-3.903

RESULTAAT

297.655

-297.727

295.826

-295.853

269.440

-269.469

275.671

-275.689

262.731

-262.763